§ Title

Next>>

།།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་པྲཛྙཱ་བར་མ་དང་། སུ་རེན་དྲ་བོ་དྷི་དང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་ཡེ་ཤེས་སྡེ་ལ་སོགས་པས་ བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱརྱ་སུ་ཁ་བ་ཏི་བྱཱུ་ཧ་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ། བོད་སྐད་དུ། འཕགས་པ་བདེ་བ་ཅན་གྱི་བཀོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

// rgya gar skad du / ārya su kha ba ti byū ha nā ma ma hā yā na sū tra / bod skad du / 'phags pa bde ba can gyi bkod pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo /

印度語に聖極楽荘厳と名づくる大乗経 西蔵語に聖極楽の荘厳と名づくる大乗経

The Noble Mahāyāna Sūtra ''The Display of the Pure Land of Sukhāvatī'' Āryasukhāvatīvyūhanāmamahāyānasūtra

仏説阿弥陀経  姚秦亀茲三蔵鳩摩羅什訳

称讃浄土仏摂受経  大唐三蔵法師玄奘奉  詔訳