<<Previous

Ch. 10, § 1

(Japanese Tranl. by S. Tatsuyama:§1)

Next>>

imāṃ bhūmi prabhāsatā kampitāḥ kṣetrakoṭayaḥ /
adhiṣṭhānā narendrasya aprameyā acintiyā // 1 //
ābhāsa rucirā muktāḥ kāyataḥ sarvadarśino /
tayāvabhāsitāḥ kṣetrāḥ sattvāś ca sukhitās tayā // 2 //
bodhisattvasahasrāṇi antarīkṣe sthitāni ca /
divyātikrāntapūjāya pūjyante vadatāṃ varam // 3 //
maheśvarā devaputrā vaśavartī praharṣitāḥ /
nānāprakārapūjābhiḥ pūjyenti guṇasāgaram // 4 //
tato 'psarasahasrāṇi harṣitāḥ prīṇitendriyāḥ /
divyā suyuttasaṃgītāḥ śāstu pūjām ajagrayam // 5 //
tebhyaś ca tūryanādebhya anubhāvān maharṣiṇaḥ /
īdṛśā rutasahasrā ravantī madhurasvarāḥ // 6 //
imi sarve jinasutā khilamalavigatā upagata bhuvi vara suruciracaraṇāḥ /
jagahita vicarati daśa diśa vṛṣabhī daśayi jinacari khagasamamanasā // 7 //
narapuri marupuri bhujagapativiṣaye viyuha daśadiśi puṇyabalam udiritāḥ /
tata tu bhuyu jinasuta daśayi atulī jinasutaprabhavajinanupathaniratā // 8 //
ekakṣetri acalita sarvakṣetra virajā anugata jagahita śaśir iva pratibhā /
sarvaghoṣahāna cittapraśamitamanasā viyahari kṛtaśataśruti yatha giribhiḥ // 9 //
yatra sattva hīnacitta dīnamānaniratās tatra vidu śrāvakācarī deśeti vṛṣabhī /
yatra sattva tīkṣṇacitta pratyayāna niratās tatra jñāna pratyayāna darśayanti virajā // 10 //
ye tu sattva hitamaitramanasā (abhiratās) tatra tyaṃ jinaputrāna darśayanti caraṇam /
ye tu sattva agraśreṣṭhamatimānaniratās tatra amī buddhakāya darśayanti atulam // 11 //
māyā yathā māyakāro darśeti jagahite kāyakoṭi naikavidhā sarvabhāvavigatā /
eva vidū buddhasutā jñānamāyaniratā darśayanti sarvacarī sarvabhāvavigatā // 12 //
etādṛśā rutasahasrān bhaṇitva madhurāṃs tadā marukanyakā jinaṃ dṛṣṭvā tūṣṇīṃbhūtāḥ /
parṣad viprasanneyam avocat sugatātmajam aṣṭamāyā bhaṇa ūrdhvacariṃ saddharmarājinām // 13 //

説比第八住時。応時震動百億仏土。仏之威神之所建立。不可思議功徳巍巍。不可限量演妙光明。普現一切諸身形類。照諸国土。安諸衆生。無央数千諸菩薩衆。住於虚空。所供養具。超天上物。所貢上仏。玄絶殊特。大神妙天。与其眷属自在天人。亦咸悦予。以若干品。而供養尊。奉事徳海。諸天玉女。無数億千。歓喜踊躍。諸根和悦。以妙伎楽。鼓天倡楽。供養大聖。斯諸伎楽。楽大神聖。出如是輩百千音声。其響柔和。寂寞惔怕。消諸患厭。離衆穢垢。捨于土地。所行至真。而有卓然。用衆生故。遊到十方。大通所顕。現最上行。志若虚空。心亦如之。天中之尊。人中為上。覚了最明。玄妙境界。無底功勲。十方厳浄。奉事道門。衆祐諸子。以道顕示。不可限量仏之功勲。遵行聖慧。不慕径迹。於一刹土而不動移。皆周諸国無有塵垢。遍輒愍傷衆生之類。為之元首。滅一切嚮。無所想念。所言暢音。辞百千種。若有聞教。不肖衆生。心在下劣。其意自帰。彼若聞声。至聖所現。随其本行。而開化之。若有衆生。諸根明達。心好因縁。無所志楽。為現離垢慧明之義。若有衆生。心抱愍哀。意懐慈仁。仏在彼処。勤示正行。若有衆生。志在上尊。意楽斯法。在彼顕示無量仏身。因其化現。猶如幻師。所周旋処。導無央数億千姟身。仏子如是。楽于慧幻。現一切行離諸所有。如是音声。其数百千。班宣柔軟。仁和之嚮。天人玉女。在世帰伏。黙然楽寂。衆会欣予。歌頌安住。功勲徳称。巍巍無量。不可講論。説此菩薩。第八道地。奉行正法。通至大乗

十住経巻第四
 後秦三蔵鳩摩羅什訳 
妙善地第九
仏子演説此 八地妙義時 
以仏神力故 震動無量国 
一切智身出 無量微妙光 
遍照十方界 衆生得安楽 
千万数菩薩 住於虚空中 
設衆妙供養 諸天所無有 
大自在天王 并及他化王 
歓喜衆妙供 大海功徳仏 
天女数千万 恭敬咸歓喜 
同以微妙音 歌歎仏功徳 
以仏神力故 出如是妙法 
善行寂滅者 無有諸悪心 
各在於其地 善修菩薩行 
利益世間故 遍遊於十方 
示衆以仏道 心同空無礙 
諸菩薩神力 上妙供養具 
勝十方人天 福徳之所致 
仏子楽智者 以此示仏力 
於一国不動 而現一切処 
利益於世間 如満月明浄 
滅一切音声 語言諸想念 
而以諸音声 説法猶如響 
随衆生下劣 其心厭没者 
示説声聞道 令出於衆苦 
随所有衆生 諸根少利者 
楽於因縁法 為説辟支仏 
随所有利根 利益衆生者 
有大慈悲心 為説菩薩法 
若無上大心 決定楽大事 
為示於仏身 説無量仏法 
譬如幻化師 示種種身色 
如是諸身相 皆無有実事 
如是諸仏子 善知智慧術 
能示一切行 心離於有無 
諸天女千万 微妙音歌歎 
如是歌歎已 黙然而視仏 
又解脱月言 仏子大会浄 
一心願楽聞 過八地正行

第九地
仏子演説此 八地妙義時 
以仏神力故 震動無量国 
一切智身出 無量微妙光 
遍照十方界 衆生得安楽 
百千万菩薩 住於虚空中 
設衆妙供養 諸天所無有 
自在大梵天 并及他化王 
歓喜設妙供 大海功徳仏 
千万諸天女 咸恭敬歓喜 
同以微妙音 歌歎仏功徳 
以仏神力故 出如是妙法
善行寂滅者 無有諸悪心 
各在於其地 善修菩薩行 
利益世間故 遍遊於十方 
示衆以仏道 心如空無礙 
諸菩薩神力 上妙供養具 
勝十方人天 福徳之所致 
仏子楽智者 以此示仏力
於一国不動 而現一切処 
利益於世間 如満月明浄 
滅一切音声 語言諸想念 
而以諸音声 説法猶如響 
若衆生下劣 其心厭没者 
示以声聞道 令出於衆苦 
若復有衆生 諸根少明利 
楽於因縁法 為説辟支仏 
若人根明利 饒益於衆生 
有大慈悲心 為説菩薩道 
若有無上心 決定楽大事 
為示於仏身 説無量仏法 
譬如幻化師 示種種身色 
如是諸身相 皆無有実事 
如是諸仏子 善知智慧術 
能示一切行 心離於有無 
千万諸天女 同以微妙音 
如是歌歎已 黙然而観仏 
解脱月又言 仏子大会浄 
一心願楽聞 入九地正行

第九地
説此菩薩八地時 如来現大神通力 
震動十方諸国土 無量億数難思議 
一切知見無上尊 其身普放大光明 
照耀彼諸無量土 悉使衆生獲安楽 
菩薩無量百千億 倶時踊在虚空住 
以過諸天上妙供 供養説中最勝者 
大自在王自在天 悉共同心喜無量 
各以種種衆供具 供養甚深功徳海 
復有天女千万億 身心歓喜悉充遍 
各奏楽音無量種 供養人中大導師 
是時衆楽同時奏 百千万億無量別 
悉以善逝威神力 演出妙音而讃歎 
寂静調柔無垢害 随所入地善修習 
心如虚空詣十方 広説仏道悟群生 
天上人間一切処 悉現無等妙荘厳 
以従如来功徳生 令其見者楽仏智 
不離一刹詣衆土 如月普現照世間 
音声心念悉皆滅 譬猶谷響無不応 
若有衆生心下劣 為彼演説声聞行 
若心明利楽辟支 則為彼説中乗道 
若有慈悲楽饒益 為説菩薩所行事 
若有最勝智慧心 則示如来無上法 
譬如幻師作衆事 種種形相皆非実 
菩薩智幻亦如是 雖現一切離有無 
如是美音千万種 歌讃仏已黙然住 
解脱月言今衆浄 願説九地所行道

仏説十地経巻第七
 大唐于闐三蔵沙門尸羅達摩於北庭竜興寺 訳 
菩薩善慧地第九
已説菩薩第八地 如来現大神通力 
震動十方諸刹土 無量億数難思議 
一切知見無上尊 其身普放大光明 
照曜彼諸無量土 悉使有情獲安楽 
菩薩無量百千億 倶時踊在虚空住 
以過諸天上妙供 供養説中最勝者 
大自在王自在天 悉共同心喜無量 
各以種種衆供具 供養甚深功徳海 
復有天女千万億 身心歓喜悉充遍 
各奏音楽無量種 供養人天大導師 
是時衆楽同時奏 百千万億無量別 
悉以善逝威神力 演出妙音而讃歎 
寂静調柔無垢害 随所入地善修習 
心如虚空遍十方 広説仏道悟群迷 
天上人間一切処 悉現無等妙荘厳 
以従如来功徳生 令其見者楽仏智 
不離一刹諸衆生 如月普現照世間 
音声心念悉皆滅 譬如谷響無不応 
若有有情心下劣 為彼演説声聞行 
若心猛利楽独覚 即為彼説中乗道 
若有慈悲楽饒益 為説菩薩所行事 
若有最勝智慧心 即示如来無上法 
譬如幻師作衆事 種種形相皆非実 
菩薩智幻亦如是 雖現一切離有無 
如是美音千万種 歌讃仏已黙然住 
解脱月言今衆浄 願説第九地行道