<<Previous

Ch. 3, § 1

(Japanese Tranl. by S. Tatsuyama:§1)

Next>>

śrutvaitad uttamaṃ sthānaṃ bhūmyāḥ śreṣṭhaṃ manoramam /
prasannamanasaṃkalpa harṣitāḥ sugatātmajāḥ // 1 //
abhyutthitā āsanebhya abhyudgamya khagapathe /
abhyākiranti kusumaiḥ sādhv iti girā vyāharī // 2 //
sādhu sādhu mahāprājña vajragarbha viśārada /
yan nirdiṣṭā tvayā bhūmi bodhisattvāna yā cari // 3 //
parṣad dhi viprasannā tu vimukticandraḥ pṛcchati /
uttariṃ kīrtiyā bhūmiṃ dvitīyāṃ sugatātmajāḥ // 4 //
kīdṛśā manasaṃkalpā dvitīyām abhilakṣataḥ /
pravyāhara mahāprājña śrotukāmā jinātmajāḥ // 5 //

諸菩薩等。咸有聞此無上道業。慕楽尊行。心抱悦予。忻然安隠。自従坐起。迎逆稽首。踊在虚空。散衆天華。口宣妙言。歎曰。善哉金剛蔵。聖猛無所畏。暁了道住。行菩薩法。衆会悦予。聞解脱元。唯諮上道第二之住。其行云何。当所思奉。大智唯宣。聞者坦然。進至無極。開化衆生

離垢地第二
一切菩薩衆 聞説上地義 
其心皆清浄 歓喜無有量 
各於所坐処 踊住虚空中 
脱身上妙衣 以散金剛蔵 
咸皆称讃言 善哉金剛蔵 
大智無所畏 善説菩薩地 
解脱月大士 知衆心清浄 
欲聞第二地 相貌之所説 
即請金剛蔵 大智願解説 
第二地相貌 一切皆欲聞

大方広仏華厳経巻第二十四
 東晋天竺三蔵仏馱跋陀羅訳 
十地品第二十二之二
一切菩薩衆 聞説上地義 
其心皆清浄 歓喜無有量 
各於所坐処 踊住虚空中 
以諸上妙華 散於金剛蔵 
咸皆称讃言 善哉金剛蔵 
大智無所畏 善説菩薩地 
解脱月大士 知衆心清浄 
欲聞第二地 行相之諸説 
即請金剛蔵 大智願解説 
第二地行相 一切皆欲聞

大方広仏華厳経巻第三十五
 于闐国三蔵実叉難陀奉 制訳
十地品第二十六之二
諸菩薩聞此 最勝微妙地 
其心尽清浄 一切皆歓喜 
皆従於座起 踊住虚空中 
普散上妙華 同時共称讃 
善哉金剛蔵 大智無畏者 
善説於此地 菩薩所行法 
解脱月菩薩 知衆心清浄 
楽聞第二地 所有諸行相 
即請金剛蔵 大慧願演説 
仏子皆楽聞 所住第二地

菩薩離垢地第二
諸菩薩聞此 最勝微妙法 
其心尽清浄 一切皆欣慶 
悉従於座起 踊在虚空中 
普散上妙花 同時共称讃 
善哉金剛蔵 大智無畏者 
善説於此地 菩薩所行法 
解脱月菩薩 知衆心清浄 
楽聞第二地 所有諸行相 
即請金剛蔵 大慧願演説 
仏子皆楽聞 所住第二地