十地経 Daśabhūmika

全章 All Chapters

Filter Search Full-text Search (Pilot ver)
絞込検索/Filter Search

ā ī ū ṛ ṭ ḍ ṇ ñ ṃ ś ṣ ḥ

This is the filter search for the currently displayed chapter or the entire text. This "Filter search" will extract the sections that contain the search term(s).

  • Chinese versions are in Japanese modern style Chinese characters.
  • AND search is possible by inserting a blank space.
  • The "all materials target" search extracts sections where the search term(s) can be found in any of the versions.
  • However, this function will not highlight the target term(s). Please use your browser's "in-page search" function, or the Full-text Search (Pilot version) on the other page to highlight the target term(s).

Ch. 1, §21 (Japanese transl by S. Tatsuyama: §19)

Skt.: (R) 6.9-30 [K]

tasya śrutvā mahāprajño vajragarbho viśāradaḥ /
parṣatsaṃtoṣaṇārthaṃ hi bhāṣate sma jinātmajaḥ // 6 //
duṣkaraṃ paramam etad adbhutaṃ bodhisattvacaritapradarśanam /
bhūmikāraṇavibhāga uttamo buddhabhāvasamudāgamo yataḥ // 7 //
sūkṣma durdṛśa vikalpavarjitaś cittabhūmivigato durāsadaḥ /
gocaro hi viduṣām anāsravo yatra muhyati jagac chave sati // 8 //
vajropamaṃ hṛdayaṃ sthāpayitvā buddhajñānaṃ paramaṃ cādhimucya /
anātmānaṃ cittabhūmiṃ viditvā śakyaṃ śrotuṃ jñānam etat susūkṣmam // 9 //
antarīkṣa iva raṅgacitraṇā mārutaḥ khagapathāśrito yathā /
jñānam evam iha bhāgaśaḥ kṛtaṃ durdṛśaṃ bhagavatām anāsravam // 10 //
tasya me bhavati buddhir īdṛśī durlabho jagati yo 'sya vedakaḥ /
śraddhadhīta ca ya etad uttamaṃ na prakāśayitum utsahe yataḥ // 11 //

竺法護 T285:
T0285_.10.0459a25-b07

因聞金剛蔵 無畏大智慧 
常歓悦来衆 仁宜与仏談 
未曽最難及 顕菩薩所行 
分別如道地 所由最上勝 
棄想微難見 常住遠離心 
柔仁行成慧 面聞所帰趣 
所止如金剛 第一解仏慧 
立心捨吾我 乃聞此上智 
如来尽虚無 離欲亦如空 
慧如地無漏 興別最難見 
道無念如此 信者甚難値 
仏慧不可議 故黙不重説

羅什 T286:
T0286_.10.0498c25-0499a09

金剛蔵菩薩 聞説是事已 
欲令大衆悦 即時説頌言 
諸菩薩所行 第一難思議 
分別是諸地 諸仏之根本 
微妙甚難見 非心所能及 
従仏智慧出 若聞則迷没
持心如金剛 深信仏智慧 
以為第一妙 心無有疑難 
遠離計我心 及心所行地 
如是諸菩薩 爾乃能聴聞 
寂滅無漏智 分別説甚難 
如画於虚空 如執空中風 
我念仏智慧 第一難思議 
衆生少能信 是故我黙然

六十華厳 T278:
T0278_.09.0543a22-b06

時金剛蔵菩薩。聞説是已。欲令衆悦。以偈答曰
諸菩薩所行 第一難思議 
分別是十地 諸仏之根本 
微妙甚難見 非心所能及 
従仏智慧出 若聞則迷没 
持心如金剛 深信仏智慧 
以為第一妙 心無有疑難 
遠離計我心 及心所行地 
如是諸菩薩 爾乃能聴聞 

寂滅無漏智 分別説甚難 
如画於虚空 如執於疾風 
我念仏智慧 第一難思議 
衆生少能信 是故我黙然

八十華厳 T279:
T0279_.10.0179c17-28

爾時大智無所畏金剛蔵菩薩。聞説是已。欲令衆会。心歓喜故。為諸仏子。而説頌言
菩薩行地事 最上諸仏本 
顕示分別説 第一希有難 
微細難可見 離念超心地 
出生仏境界 聞者悉迷惑 
持心如金剛 深信仏勝智 
知心地無我 能聞此勝法 
如空中彩画 如空中風相 
牟尼智如是 分別甚難見 
我念仏智慧 最勝難思議 
世間無能受 黙然而不説

唐訳 T287:
T0287_.10.0536c01-12

大智無畏者 金剛蔵聞是 
欲令大衆悦 以頌詶仏子 
雖作最勝甚希有 此能顕示菩薩行 
弁地能作最微妙 由此仏地有修証 
微細難見離分別 遠離心地難証悟 
智者境界純無漏 世間聞者悉迷惑 
安心不動如金剛 信解仏智最殊勝 
了知無我唯心地 此能聞斯微細智 
如以衆彩画虚空 如風依於鳥路行 
無漏仏智亦如是 雖為分別而難見 
故今吾興如是智 世間難有知此者 
及能信此最勝法 是故不任広解釈

Ch. 1, §22 (Japanese transl by S. Tatsuyama: §20)

Skt.: (R) 7.1-9 [L]

evam ukte vimukticandro bodhisattvo vajragarbhaṃ bodhisattvam etad avocat / supariśuddho vatāyaṃ bho jinaputra parṣatsaṃnipātaḥ supariśodhitādhyāśayānāṃ bodhisattvānāṃ supariśodhitasaṃkalpānāṃ sucaritacaraṇānāṃ suparyupāsitabahubuddhakoṭiśatasahasrāṇāṃ susambhṛtasambhārāṇām aparimitaguṇajñānasamanvāgatānām apagatavimatisaṃdehānām anaṅgaṇānāṃ supratiṣṭhitādhyāśayādhimuktīnām aparapratyayānām eṣu buddhadharmesu / tat sādhu bho jinaputra prabhāṣasva pratyakṣavihāriṇo hy ete bodhisattvā atrasthāne /

竺法護 T285:
T0285_.10.0459b08-20

月解脱菩薩。謂金剛蔵。仏子当察。諸来会者。性行淳淑。清浄離穢。其志仁和。悉諸菩薩。斯行真正。積功累徳。毎生自克。六度無極。以自荘厳。四等四恩。習権方便。功勲遠著。名徳無量。大慈大哀。欲興道化。分流法教。救済三界諸危厄衆。消衆冥如日明。生道品如良田。成正覚如虚空。長弘教如流水。除狐疑如日光。療三毒如医王。度生死譬船師。是故仏子。仁者善哉。宜当班宣現在学行。令此道地縁修所帰。使諸会者各得開解。如冥覩明。応病授薬。使無余疑。時月解脱菩薩大士。欲令此義重散本末。顕示帰趣。為金剛蔵。説此頌曰

羅什 T286:
T0286_.10.0499a10-17

解脱月菩薩。聞説此已。語金剛蔵菩薩言。仏子。是大菩薩衆。深心清浄。善行菩薩道。善集助道法。善能供養恭敬諸仏。於無量仏。多種善根。成就無量深厚功徳。離痴疑悔。無有貪著及諸結閡。深心信解。安住不動。於是法中。不随他教。是故仏子。当承仏力。敷演此義。是諸菩薩。於是深法。皆能証知。時解脱月。欲重宣此義。而説偈言

六十華厳 T278:
T0278_.09.0543b07-14

解脱月菩薩。聞説此已。語金剛蔵菩薩言。仏子。是大菩薩衆直心清浄。善行菩薩道。善集助道法。善恭敬供養諸仏。於無量仏。多種善根。成就無量深厚功徳。離痴疑悔。無有貪著。及諸結礙。深心信解。安住不動。於是法中。不随他教。是故仏子。当承仏力。敷演此義。是諸菩薩於是深法。皆能証知。時解脱月菩薩。欲重宣此義。以偈頌曰

八十華厳 T279:
T0279_.10.0179c29-0180a07

爾時解脱月菩薩。聞是説已。白金剛蔵菩薩言。仏子。今此衆会。皆悉已集。善浄深心。善潔思念。善修諸行。善集助道。善能親近百千億仏。成就無量。功徳善根。捨離痴惑。無有垢染。深心信解。於仏法中。不随他教。善哉仏子。当承仏神力。而為演説。此諸菩薩。於如是等。甚深之処。皆能証知。爾時解脱月菩薩。欲重宣其義。而説頌曰

唐訳 T287:
T0287_.10.0536c13-20

爾時解脱月菩薩聞是語已。白金剛蔵菩薩言。仏子今此衆会皆悉清浄。其諸菩薩善浄意楽。善潔思念善修諸行已。善承事無量百千倶胝諸仏。善集資糧成就無量種種功徳。永離疑惑無諸垢亹。善任増上意楽勝解。於仏法中不随他教。善哉仏子演説此義。是諸菩薩於如是処現証而住。爾時解脱月菩薩。欲重宣此義而説頌曰

Ch. 1, §23 (Japanese transl by S. Tatsuyama: §20-appendix)

Skt.:

竺法護 T285:
T0285_.10.0459b21-28

茂盛願講説 殊特最上法 
人中上所行 諸菩薩之業 
敷演説其教 所住之道地 
聖慧甚清浄 巍巍仁和業 
諸会者清浄 不可計第一 
堅住在正路 志性懐篤信 
善累功積徳 奉無数億仏 
各欲得決解 尋現逮十住

羅什 T286:
T0286_.10.0499a18-21

願説安隠法 菩薩無上行 
分別於諸地 令智慧清浄 
衆智浄無垢 安住深信解 
於諸無量仏 証知十地義

六十華厳 T278:
T0278_.09.0543b15-18

願説安隠法 菩薩無上行 
分別於諸地 令智慧清浄 
衆智浄無垢 安住深信解 
於諸無量仏 証知十地義

八十華厳 T279:
T0279_.10.0180a08-11

願説最安隠 菩薩無上行 
分別於諸地 智浄成正覚 
此衆無諸垢 志解悉明潔 
承事無量仏 能知此地義

唐訳 T287:
T0287_.10.0536c21-24

願説最安隠 菩薩無上行 
分別於諸地 智浄成正覚
此衆無諸亹 志解悉明潔 
承事無量仏 能知此地義

Ch. 1, §24 (Japanese transl by S. Tatsuyama: §21)

Skt.: (R) 7.10-15 [M]

vajragarbha āha / kiṃ cāpi bho jinaputrāyaṃ bodhisattvaparṣatsaṃnipātaḥ supariśuddhaḥ supariśodhitādhyāśayānāṃ bodhisattvānāṃ supariśodhitasaṃkalpānāṃ sucaritacaraṇānāṃ suparyupāsitabahubuddhakoṭiśatasahasrāṇāṃ susambhṛtasambhārāṇām aparimitaguṇajñānasamanvāgatānām apagatavimatisaṃdehānām anaṅgaṇānāṃ supratiṣṭhitādhyāśayādhimuktīnām aparapratyayānām eṣu buddhadharmesu / atha ca punar ye 'nya imāny evaṃrūpāṇy acintyāni sthānāni śṛṇuyuḥ śrutvā ca vimatisaṃdeham utpādayeyuḥ / teṣāṃ tat syād dīrgharātram anarthāyāhitāya duḥkhāya / iyaṃ me kāruṇyacittatā / yena tūṣṇīṃbhāvam evābhirocayāmi /

竺法護 T285:
T0285_.10.0459b29-c11

金剛蔵菩薩。報月解脱。仏子察之。今此衆会。四面雲集。云何見之。所念応宜。柔弱仁和。清浄無瑕。豈離狐疑無猶予乎。於斯法要。寧有高行。不依他人。無戴仰耶。不従他教。進退不安。懐抱久病。不可療治。堅住羅網。未出深塹。六十二疑。四倒五蓋。火林蛇室。十二牽連。十重之閣。三坑三戸。三流之逸遊在曠野。未向仏門。設聞此法。躊躇不進。或復有人。若聞於此不可思議。如是道住。各懐異心。聞之狐疑不肯篤信。由此惑乱。長夜不安。永失利義。捨根取枝。吾故向者黙然不言。慈愍此等。無辞為住楽無所楽。又説偈言

羅什 T286:
T0286_.10.0499a22-26

爾時金剛蔵菩薩言。仏子。是諸大衆。雖皆清浄。離痴疑悔。於此事中。不随他教。其余楽小法者。聞是甚深難思議事。或生疑悔。是人長夜。受諸衰悩。我愍此等。是故黙然。爾時金剛蔵菩薩。欲明了此義。而説偈言

六十華厳 T278:
T0278_.09.0543b19-23

金剛蔵菩薩言。仏子。是諸大衆。雖皆清浄離痴疑悔。於是法中。不随他教。其余楽小法者。聞是甚深難思議事。或生疑悔。是人長夜受諸衰悩。我愍此等。是故黙然。時金剛蔵菩薩。欲重宣此義。以偈頌曰

八十華厳 T279:
T0279_.10.0180a12-17

爾時金剛蔵菩薩言。仏子。雖此衆集。善浄思念。捨離愚痴。及以疑惑。於甚深法。不随他教。然有其余。劣解衆生。聞此甚深難思議事。多生疑惑。於長夜中。受諸衰悩。我愍此等。是故黙然。爾時金剛蔵菩薩。欲重宣其義。而説頌曰

唐訳 T287:
T0287_.10.0536c25-0537a04

時金剛蔵菩薩言。仏子雖此衆会皆悉清浄其諸菩薩善浄意楽。善潔思念善修諸行已。善能承事無量百千倶胝諸仏善集資糧。成就無量種種功徳永離疑惑無諸垢釁。善住増上意楽勝解。於仏法中不随他教。然有其余劣解有情。聞此甚深難思議処忽生疑惑。是彼長夜能引無義無利衆苦。我愍此等故楽黙然。爾時金剛蔵菩薩。欲重宣此義而説頌曰

Ch. 1, §25 (Japanese transl by S. Tatsuyama: §21-appendix)

Skt.:

竺法護 T285:
T0285_.10.0459c12-19

豈見於衆会 智慧浄無垢 
善敷演聖道 諸根通深妙 
而無所戴仰 無動等如山 
志性無瞋恨 思平如水正 
習修何所行 其慧無等倫 
住在楽所識 為求義慧信 
適聞恐猶予 便堕于悪趣 
以故愍念此 不説慧住地

羅什 T286:
T0286_.10.0499a27-b03

是衆雖清浄 深智離疑悔 
其心已決定 不復随他教 
無動如須弥 不乱如大海 
其余不久行 智慧未明了 
随識不随智 聞已生疑悔 
彼将墜悪趣 愍念故不説

六十華厳 T278:
T0278_.09.0543b24-29

是衆雖清浄 深智離疑悔 
其心已決定 不復随他教 
無動如須弥 不乱如大海
其余不久行 智慧未明了 
随識不随智 聞已生疑悔 
彼将堕悪道 愍念故不説

八十華厳 T279:
T0279_.10.0180a18-21

雖此衆浄広智慧 甚深明利能決択 
其心不動如山王 不可傾覆猶大海 
有行未久解未得 随識而行不随智 
聞此生疑堕悪道 我愍是等故不説

唐訳 T287:
T0287_.10.0537a05-08

雖此衆浄広智慧 甚深明利能決択 
其心不動如山王 不可傾覆猶大海 
有行未久解未得 随識而行不随智 
聞此生疑堕悪道 我愍是等故不説

Ch. 1, §26 (Japanese transl by S. Tatsuyama: §22)

Skt.: (R) 7.16-22 [N]

atha khalu vimukticandro bodhisattvaḥ punar eva vajragarbhaṃ bodhisattvam etam evārtham adhyeṣate sma / tat sādhu bho jinaputra prabhāṣasva / tathāgatasyaivānubhāvenemāny evaṃrūpāṇy acintyāni sthānāni svārakṣitāni śraddheyāni bhaviṣyanti / tat kasya hetoḥ / tathā hi bho jinaputrāsmin bhūminirdeśe bhāṣyamāṇe dharmatāpratilambha eṣa yat sarvabuddhasamanvāhāro bhavati / sarve bodhisattvāś cāsyā eva jñānabhūmer ārakṣārtham autsukyam āpadyante /

竺法護 T285:
T0285_.10.0459c20-24

月解脱菩薩。復謂金剛蔵。仁者顧意。承仏威神。宣如来旨。感動十方。反偽向真。消諸垢塵。盪滌結滞。裂三界網。通無極慧。唯敷演之。如是比像不可思議。善当将養。寛弘之士。必当信楽無猶予者。

羅什 T286:
T0286_.10.0499b04-07

解脱月菩薩言。仏子。願承仏力。善分別此不可思議法仏所護念事。令人易信解。所以者何。善説十地義。十方諸仏。法応護念。一切菩薩。護是事故。勤行精進。

六十華厳 T278:
T0278_.09.0543c01-04

解脱月菩薩言。仏子。願承仏力。善分別此不可思議法。仏所護念事。令易信解。所以者何。善説十地義。十方諸仏法応護念。一切菩薩護是事故。勤行精進。

八十華厳 T279:
T0279_.10.0180a22-26

爾時解脱月菩薩。重白金剛蔵菩薩言。仏子。願承仏神力。分別説此不思議法。此人当得如来護念。而生信受。何以故。説十地時。一切菩薩。法応如是。得仏護念。得護念故。於此智地。能生勇猛。

唐訳 T287:
T0287_.10.0537a09-14

爾時解脱月菩薩。復白金剛蔵菩薩言。善哉仏子願説勿疑。由仏神力仏所護念。此如是等不思議処皆得可信。所以者何。唯仏子説此十地解釈之時。法爾如是。謂一切仏皆悉護念。一切菩薩為欲衛護此智地故皆発勇悍

Ch. 1, §27 (Japanese transl by S. Tatsuyama: §23)

Skt.: (R) 7.22-29 [N]

tat kasya hetoḥ / eṣā hy ādicaryā / eṣa samudāgamo buddhadharmāṇām / tad yathāpi nāma bho jinaputra sarva lipyakṣarasaṃkhyānirdeśo mātṛkāpūrvaṃgamo mātṛkāparyavasāno nāsti sa lipyakṣarasaṃkhyānirdeśo yo vinā mātṛkānirdeśam / evam eva bho jinaputra sarve buddhadharmā bhūmipūrvaṃgamāś caryāpariniṣpattito bhūmiparyavasānāḥ svayambhūjñānādhigamatayā / tasmāt tarhi bho jinaputra prabhāṣasva tathāgatā evārhantaḥ samyaksambuddhā ārakṣām adhiṣṭhāsyanti /

竺法護 T285:
T0285_.10.0459c24-0460a05

所以者何。仏子当知。若講此教。将致道法。一切菩薩。皆念諸仏。識達経義。擁護奉此。行慧道地。靡不蒙頼咸得安隠。所以者何。斯之所行。必帰平等。諸仏道法。猶如仏子。一切書䟽唯説文字。此悉由意心為源首。従志因縁而有所倚。書本無文。所演文字。心之源空。宣之虚無。如是仏子。一切仏法。住為源首。因行而成。依於道地。至自然慧。是故唯説。顧愍一切如来至真等正覚。道力助卿。建立分別如此文字。令其坦然。将護正法。因得久存。使無余結。又説偈言

羅什 T286:
T0286_.10.0499b07-14

何以故。是菩薩。最上所行。得至一切諸仏法故。譬如所有経書。皆初章所摂。初章為本。無有一字不入初章者。如是仏子。十地者。是一切仏法之根本。菩薩具足。行是十地。能得一切智慧。是故仏子。願説此義。諸仏護念。加以神力。令人信受。不可破壊。爾時解脱月菩薩。欲顕此義。而説偈言

六十華厳 T278:
T0278_.09.0543c04-11

何以故。是菩薩最上所行。得至一切諸仏法故。譬如一切文字皆初章所摂。初章為本。無有一字不入初章者。如是仏子。十地者是一切仏法之根本。菩薩具足行是十地。能得一切智慧。是故仏子。願説此義。諸仏護念。加以神力。令人信受。不可破壊。時解脱月菩薩。欲明顕此義。以偈頌曰

八十華厳 T279:
T0279_.10.0180a26-b03

何以故。此是菩薩。最初所行。成就一切諸仏法故。譬如書字。数説一切。皆以字母為本。字母究竟。無有少分離字母者。仏子。一切仏法。皆以十地為本。十地究竟。修行成就。得一切智。是故仏子。願為演説。此人必為如来所護。令其信受。爾時解脱月菩薩。欲重宣其義。而説頌曰

唐訳 T287:
T0287_.10.0537a14-20

所以者何。此是菩薩最初正行。亦是一切仏法修証。唯仏子譬如一切書字数。説字母為始字母為終。無有少分書字数説離字母者。仏子一切仏法亦復如是。以地為始発修行故。以地為終証仏智故。是故仏子願為演説。諸仏応供正遍等覚加持護念爾時解脱月菩薩。欲重宣此義而説頌言

Ch. 1, §28 (Japanese transl by S. Tatsuyama: §23-appendix)

Skt.:

竺法護 T285:
T0285_.10.0460a06-13

善哉演清浄 解入一切智 
普遊諸道要 至覚成聖慧 
諸在十方仏 安住最道勝 
慧室至境界 皆共愍念之 
立此親近慧 行是究竟迹 
諸仏無比法 悉由無量業 
猶書意合集 因心事為首 
此住意如是 解暢至仏道

羅什 T286:
T0286_.10.0499b15-23

善哉智慧子 清浄行具足 
願説十地行 所入十地法 
具足於智慧 得以成菩提 
所有十方仏 最勝人中尊 
皆共護念汝 説是十地義 
十地為根本 是名智行処 
亦為究竟道 仏無量法聚 
譬如諸文字 皆摂在初章 
諸仏功徳智 十地為根本

六十華厳 T278:
T0278_.09.0543c12-20

善哉智慧子 清浄行具足 
願説十地行 所入十地法 
具足於智慧 得以成菩提
所有十方仏 最勝人中尊 
皆共護念汝 説是十地義 
十地為根本 是名智行処 
亦為究竟道 仏無量法聚 
譬如諸文字 皆摂在初章 
諸仏功徳智 十地為根本

八十華厳 T279:
T0279_.10.0180b04-07

善哉仏子願演説 趣入菩提諸地行 
十方一切自在尊 莫不護念智根本 
此安住智亦究竟 一切仏法所従生 
譬如書数字母摂 如是仏法依於地

唐訳 T287:
T0287_.10.0537a21-24

善哉仏子願演説 趣入菩提諸地行 
十方一切自在尊 無不護念智根本 
此正行始此智終 一切仏法従此起 
如諸書等字母摂 仏法依地亦如是

Ch. 1, §29 (Japanese transl by S. Tatsuyama: §24)

Skt.: (R) 8.1-13 [O]

atha khalu te sarve bodhisattvā ekasvarasaṃgītena tasyāṃ velāyāṃ vajragarbhaṃ bodhisattvaṃ gāthābhigītenaiva tam artham adhyeṣante sma /
pravara vara vimalabuddhe svabhidhānānantaghaṭita pratibha /
pravyāhara madhuravarāṃ vācaṃ paramārthasamyuktām // 12 //
smṛtidhṛtiviśuddhabuddhe daśabalabalalābham āśayaviśuddhim /
pratisaṃviddaśavicayaṃ bhāṣasva daśottamā bhūmīḥ // 13 //
śamaniyamanibhṛtasumanāḥ prahīṇamadamānadṛṣṭisaṃkleśā /
niṣkāṅkṣā parṣad iyaṃ prārthayate bhāṣitāni tava // 14 //
tṛṣita iva śītam udakaṃ bubhukṣito 'nnaṃ subheṣajam ivārtaḥ /
kṣaudram iva sa madhukaragaṇas tava vācam udīkṣate parṣat // 15 //
at sādhu vimalabuddhe bhūmiviśeṣān vadasva virajaskān /
daśabalayuktāsaṅgāṃ sugatagatim udīrayan nikhilām // 16 //

竺法護 T285:
T0285_.10.0460a14-b01

於是一切菩薩。各各発心。咸共勧助。欲令宣揚仁本興意。誓為一切。勤労積功。累無量徳。猶如虚空。欲済危厄。不難劫数。周遊生死。心常慺慺。欲済一切心無所著。行如蓮華在泥塗中。三界之苦不以為拘。唯懐愍傷。抜悩根株。三世之樹永令無余。時諸菩薩。同時挙声。勧歎金剛蔵菩薩。而説頌曰
最勝殊特志覚遠 弁才無量心念具 
宣伝柔軟至仏教 第一至真甚微妙 
其意堅固行清浄 不捨功勲十種力 
以分別弁故造行 唯願当演上道法 
心之所念如明珠 意寂以見消塵欲 
今此衆会離狐疑 咸皆願楽仁所説 
虚渇言教如望泉 飢服仁者病待医 
甘美之餅在目前 如是欣楽甘露味 
故善垂念広其志 宣殊勝住除垢塵 
調寂正安不捨無 講衆祐行無患難

羅什 T286:
T0286_.10.0499b24-c08

爾時諸菩薩。一時同声。以偈請金剛蔵菩薩言
上妙智慧人 楽説無有量 
徳重如山王 哀愍説十地 
戒念慧清浄 説是十地義 
十力之根本 無閡智本行 
戒定慧功徳 集在仁者心 
憍慢諸邪見 皆悉已滅尽 
是衆無疑心 唯願聞善説 
譬如渇思水 如飢思美食 
如病思良医 如蜂欲食蜜 
我等亦如是 聞甘露法味 
是故曠大意 願開初地門 
乃至第十地 次第為我説

六十華厳 T278:
T0278_.09.0543c21-0544a04

爾時諸菩薩。一時同声以偈請金剛蔵菩薩言
上妙智慧人 楽説無有量 
徳重如山王 哀愍説十地 
戒念慧清浄 説是十地義 
十力之根本 無礙智本行 
戒定慧功徳 集在仁者心 
憍慢諸邪見 皆悉已滅尽 
是衆無疑心 唯願聞善説
譬病思良医 如飢思美膳 
我等亦如是 聞甘露法味 
是故曠大意 願開初地門 
乃至第十地 次第為我説

八十華厳 T279:
T0279_.10.0180b08-20

爾時諸大菩薩衆。一時同声。向金剛蔵菩薩。而説頌言
上妙無垢智 無辺分別弁 
宣暢深美言 第一義相応 
念持清浄行 十力集功徳 
弁才分別義 説此最勝地 
定戒集正心 離我慢邪見 
此衆無疑念 惟願聞善説 
如渇思冷水 如飢念美食 
如病憶良薬 如蜂貪好蜜 
我等亦如是 願聞甘露法 
善哉広大智 願説入諸地 
成十力無礙 善逝一切行

唐訳 T287:
T0287_.10.0537a25-b08

爾時此諸大菩薩衆。亦為此義一時同声。而以頌請金剛蔵菩薩曰
上妙無垢智 善説無辺弁 
宣揚美妙言 勝義相応理 
念持清浄慧 為十力意楽 
無礙解決択 説殊勝十地 
此衆離憍慢 及見疑雑染 
戒定審悦意 唯願聞善説 
如渇思冷水 如飢念美食 
如病憶良薬 如衆蜂嗜蜜 
此衆亦如是 願聞甘露法 
善哉清浄智 説無垢地位 
顕十力相応 無礙善逝道

Ch. 1, §30 (Japanese transl by S. Tatsuyama: §25)

Skt.: (R) 8.14-23 [P]

atha khalu tasyāṃ velāyāṃ bhagavataḥ śākyamuner ūrṇākośād bodhisattvabalāloko nāma raśmir niścacārāsaṃkhyeyāsaṃkhyeyaraśmiparivārā / sā sarvāsu daśasu dikṣu sarvalokadhātuprasarān avabhāsya sarvāpāyaduḥkhāni pratiprasrabhya sarvamārabhavanāni dhyāmīkṛtyāparimitāni buddhaparṣanmaṇḍalāny avabhāsyācintyaṃ buddhaviṣayākāraprabhāvaṃ nidarśya sarvāsu daśasu dikṣu sarvalokadhātuprasareṣu sarvatathāgataparṣanmaṇḍaleṣu dharmadeśanādhiṣṭhānādhiṣṭhitān bodhisattvān avabhāsyācintyaṃ buddhavikurvaṇaṃ saṃdarśyoparyantarīkṣe mahāraśmighanābhrajālakūṭāgāraṃ kṛtvā tasthau /

竺法護 T285:
T0285_.10.0460b02-08

於是世尊。有諸菩薩至聖光明。号曰力勢。仏従眉間。演此光燿。興無数明。普照十方一切仏土。消滅一切諸所悪趣。勤苦休息。不復考治。皆安隠。照斯如来。一切道場。十方仏国。建立法講。靡不周悉。不可思議諸仏境界。其光則還。繞仏三匝。上住虚空。合成大光。光明煒煒。立交露帳。

羅什 T286:
T0286_.10.0499c09-14

爾時釈迦牟尼仏。従眉間白毫相。放菩薩力明光焔。百千阿僧祇光。以為眷属。放斯光已。普照十方諸仏世界。靡不周遍。三悪道苦。皆得休息。悉照十方諸仏大会。説法之衆。顕現如来不思議力。是光明。遍照十方諸仏大会。諸菩薩身已。於上虚空中。成大光明雲台。

六十華厳 T278:
T0278_.09.0544a05-10

爾時釈迦牟尼仏。従眉間白毫相。放菩薩力光明。百千阿僧祇光。以為眷属。普照十方諸仏世界。靡不周遍。三悪道苦。皆得休息。悉照十方諸仏大会説法之衆。顕現如来不思議力。是光明遍照十方諸仏大会諸菩薩身已。於上虚空中。成大光明雲台。

八十華厳 T279:
T0279_.10.0180b21-27

爾時世尊。従眉間出清浄光明。名菩薩力焔明。百千阿僧祇光明。以為眷属。普照十方。一切世界。靡不周遍三悪道苦。皆得休息。又照一切如来衆会。顕現諸仏。不思議力。又照十方。一切世界。一切諸仏。所加説法。菩薩之身。作是事已。於上虚空中。成大光明雲網台而住。

唐訳 T287:
T0287_.10.0537b09-15

爾時世尊釈迦牟尼。従白毫相放無数光。名照菩薩力。無数光明以為眷属。其光普照十方世界靡不周遍。諸悪趣苦皆令休息。映蔽一切諸魔宮殿。悉照無量諸仏衆会顕示諸仏不可思議境界行相威力遊戯照於十方諸世界中。及於一切諸仏衆会以仏神力所加説法。菩薩身已於上空中。成大光雲網台而住。

Ch. 1, §31 (Japanese transl by S. Tatsuyama: §26)

Skt.: (R) 8.23-28 [P]

teṣām api buddhānāṃ bhagavatām ūrṇākośebhya evam eva bodhisattvabalālokā nāma raśmayo niśceruḥ / niścaryāsaṃkhyeyāsaṃkhyeyaraśmiparivārās tāḥ sarvāsu daśasu dikṣu sarvalokadhātuprasarān avabhāsya sarvāpāyaduḥkhāni pratiprasrabhya sarvamārabhavanāni dhyāmīkṛtyāparimitāni buddhaparṣanmaṇḍalāny avabhāsyācintyaṃ buddhaviṣayākāraprabhāvaṃ nidarśya nidarśya sarvāsu daśasu dikṣu sarvalokadhātuprasareṣu sarvatathāgataparṣanmaṇḍaleṣu dharmadeśanādhiṣṭhānādhiṣṭhitān bodhisattvān avabhāsyācintyaṃ buddhavikurvaṇam ādarśyedaṃ bhagavataḥ śākyamuneḥ parṣanmaṇḍalaṃ vajragarbhasya bodhisattvasyātmabhāvam avabhāsyoparyantarīkṣa evam eva mahāraśmighanābhrajālakūṭāgāraṃ kṛtvā tasthuḥ /

竺法護 T285:
T0285_.10.0460b08-12

又有諸仏興出世間。自然威曜。従其眉間。演如是倫。諸菩薩等。力勢光明。現如此比。神足変化。照斯忍界。曜是能仁。衆会道場及金剛蔵師子之座。乃住虚空。成光交露帳。

羅什 T286:
T0286_.10.0499c14-20

十方諸仏。亦復如是。従眉間白毫相。倶放菩薩力明光焔。百千阿僧祇光。以為眷属。普現如来不思議力。悉照一切諸仏大会。及照娑婆世界。釈迦牟尼仏大衆。并照金剛蔵菩薩摩訶薩。及師子座。照已。於上虚空中。成大光明雲台。

六十華厳 T278:
T0278_.09.0544a10-15

十方諸仏亦復如是。従眉間白毫。倶放菩薩力光明。百千阿僧祇光。以為眷属。普現如来不思議力。悉照一切諸仏大会。及娑婆世界釈迦牟尼仏一切大衆。并金剛蔵菩薩。及師子座。照已於上虚空中。成大光明雲台。

八十華厳 T279:
T0279_.10.0180b27-c01

時十方諸仏。悉亦如是。従眉間出清浄光明。其光名号。眷属作業。悉同於此。又亦照此娑婆世界。仏及大衆。并金剛蔵菩薩身。師子座已。於上虚空中。成大光明雲網台。

唐訳 T287:
T0287_.10.0537b16-24

彼諸世尊亦復如是。従白毫相放無数光。無数光明以為眷属。其光普照十方世界靡不周遍。諸悪趣苦皆令休息。映蔽一切諸魔宮殿。悉照無量諸仏衆会。顕示諸仏不可思議境界行相威力遊戯。照於十方諸世界中及於一切諸仏衆会以仏神力所加説法。菩薩之身。顕不思議諸仏遊戯。并照世尊釈迦牟尼大会之衆及金剛蔵菩薩身已。於上空中亦復成就大光明雲網台而住。

Ch. 1, §32 (Japanese transl by S. Tatsuyama: §27)

Skt.: (R) 8.28-9.7 [P]

iti hy ābhiś ca bhagavataḥ śākyamuner ūrṇākośaprasṛtābhī raśmibhis te lokadhātavas tāni ca buddhaparṣanmaṇḍalāni teṣāṃ ca bodhisattvānāṃ kāyā āsanāni ca sphuṭāny avabhāsitāni saṃdṛśyante sma / teṣāṃ cāparimāṇeṣu lokadhātuṣu buddhānāṃ bhagavatām ūrṇākośaprasṛtābhī raśmibhir ayaṃ trisāhasramahāsāhasralokadhātur idaṃ ca bhagavataḥ śākyamuneḥ parṣanmaṇḍalaṃ vajragarbhasya ca bodhisattvasya kāya āsanaṃ sphuṭam avabhāsitaṃ saṃdṛśyante sma /

竺法護 T285:
T0285_.10.0460b12-18

是能仁仏。眉間毫跱。光明広遠。照諸闇冥。十方仏界。衆会道場。莫不蒙明光。咸顕現在諸菩薩。大士屋宇。一切晃現。其於十方諸仏国土。現諸如来所可演出。眉間光燿。皆復照燿此忍世界能仁衆会菩薩道場。周照師子高広之座。在金剛蔵菩薩身。現於大光。巍巍晃然。

羅什 T286:

六十華厳 T278:

八十華厳 T279:

唐訳 T287:
T0287_.10.0537b24-c01

由是世尊釈迦牟尼。従白毫相所流光明。彼彼世界彼仏衆会。及彼菩薩身与法座。皆現了然於此得見。由彼無量仏刹土中。諸仏世尊従白毫相所流光明。此之三千大千世界。及此世尊釈迦牟尼大会之衆。并金剛蔵菩提薩埵身及法座。皆現了然於彼得見。

Ch. 1, §33 (Japanese transl by S. Tatsuyama: §28)

Skt.: (R) 9.7-24 [P]

atha khalu tato mahāraśmighanābhrajālakūṭāgārād buddhānubhāvenāyam evaṃrūpaḥ śabdo niścarati sma
asamasamākāśasamair daśabalavṛṣabhair anantamukhyaguṇaiḥ /
śākyakulajasya dharmair devamanuṣyottamaiḥ kṛtam adhiṣṭhānam // 17 //
anubhāvāt sugatānāṃ kośaṃ vivṛṇuṣva dharmarājānām /
caryāvarām udārāṃ prabhedaśo jñānabhūmiṃ ca // 18 //
adhiṣṭhitās te sugatair dhāritā bodhisattvaiś ca /
yeṣāṃ śrotrapathāgataḥ śreṣṭho yo dharmaparyāyaḥ // 19 //
daśa bhūmīr virajasaḥ pūrayitvānupūrveṇa /
balāni daśa ca prāpya jinatām arpayiṣyanti // 20 //
sāgarajale nimagnāḥ kalpoddāheṣu prakṣiptāḥ /
bhavyās te dharmaparyāyam imaṃ śrotum asaṃdigdhāḥ // 21 //
ye tu vimatisaktāḥ saṃśayaiś cābhyupetāḥ /
sarvaśo na hi teṣāṃ prāpsyate śrotram etat // 22 //
bhūmijñānapathaṃ śreṣṭhaṃ praveśasthānasaṃkramam /
anupūrveṇa bhāṣasva caryāviṣayam eva ca // 23 //

竺法護 T285:
T0285_.10.0460b18-c10

珠交露帳。各有坐仏。自従口出如是輩声。而歎頌曰
喩之無等倫 譬之如虚空 
十力境界尊 功勲不可量 
殊勝最上特 普世為無上 
建立第一業 釈師子之法 
講衆安住子 蒙導師恩慈 
法王人中帝 演眉間光明 
班宣仏道慧 入妙衆行無 
頼十力垂顧 分別普化衆 
安住已建立 斯聞能宣照 
宝法為上尊 是寂其志性 
一切住無穢 具足満本願 
因十力最勝 志求上尊路 
海水尚可尽 一切数知限 
若人欲度此 不可卒得聞 
其能離志念 永除衆狐疑 
一切未有愍 照以此経典 
是故弁才尊 縁住慧径路 
所処奉斯行 遊歩依本業 
至行入境界 普到仏聖智 
愍一切衆生 布散此法因

羅什 T286:
T0286_.10.0499c20-0500a07

時諸大光明雲台中諸仏神力故。而説偈言
無等等諸仏 功徳如虚空 
十力無畏等 最尊世間主
於釈迦仏前 而現此神力 
以仏力開現 法王師子蔵 
説諸地所行 諸地義差別 
承諸仏力説 無有能壊者 
若人聞法宝 則為諸仏護 
漸次具諸地 得以成仏道 
若人堪任聞 雖在於大海 
及劫尽火中 必得聞此経 
若人痴疑悔 終不能得聞 
是故今仏子 説諸地智道 
入勢力観法 次第而修行 
得至於余地 各得所利益 
利一切世間 願説勿令断

六十華厳 T278:
T0278_.09.0544a15-b02

時諸大光明雲台中。諸仏神力故。而説頌曰
無等等諸仏 功徳如虚空 
十力無畏等 最尊世間主 
於釈迦仏前 而現此神力
以仏力開現 法王無畏蔵 
説諸地所行 諸地義差別 
承諸仏神力 無有能壊者 
若人聞法宝 則為諸仏護 
漸次具諸地 得以成仏道
若人堪任聞 雖在於大海 
及劫尽火中 必得聞此経 
若人痴疑悔 終不能得聞
是故今仏子 説諸地智道 
入勢力観法 次第而修行 
得至於余地 各得所利益 
利一切世間 願説勿令断

八十華厳 T279:
T0279_.10.0180c01-12

時光台中。以諸仏威神力故。而説頌言
仏無等等如虚空 十力無量勝功徳 
人間最勝世中上 釈師子法加於彼 
仏子当承諸仏力 開此法王最勝蔵 
諸地広智勝妙行 以仏威神分別説 
若為善逝力所加 当得法宝入其心 
諸地無垢次第満 亦具如来十種力 
雖住海水劫火中 堪受此法必得聞 
其有生疑不信者 永不得聞如是義 
応説諸地勝智道 入住展転次修習 
従行境界法智生 利益一切衆生故

唐訳 T287:
T0287_.10.0537c01-14

爾時従此光雲網台出是頌曰
仏無等等如虚空 十力自在無辺衆 
於釈師子妙法中 天人最上今加汝 
仏子当承仏神力 開此法王妙法蔵 
顕示微妙広大行 分別建立諸智地 
若有聞此勝法門 亦蒙善逝所加護 
十方一切諸菩薩 悉皆摂持及護念 
当能修集諸正行 次第成満無垢地 
能証十力等功徳 契悟無上正等覚 
雖住海水劫火中 無疑堪聞此法門 
其有疑惑不信者 永復不聞如是義 
当説最勝地智道 証入安住及昇進 
修行境界如次説 利楽一切有情故

Ch. 1, §34 (Japanese transl by S. Tatsuyama: §29)

Skt.: (R) 9.25-11.8 [Q]

atha khalu vajragarbho bodhisattvo daśa diśo vyavalokya bhūyasyā mātrayā tasyāḥ parṣadaḥ samprasādanārthaṃ tasyāṃ velāyām imā gāthā abhāṣata /
sūkṣmaṃ durājñeyapadaṃ maharṣiṇām akalpakalpāpagataṃ suduḥspṛśam /
anāvilaṃ paṇḍitavijñaveditaṃ svabhāvaśāntaṃ hy anirodhasambhavam // 24 //
svabhāvaśūnyaṃ praśamādvayakṣayaṃ gatyā vimuktaṃ samatāptinirvṛtam /
anantamadhyaṃ vacasānudīritaṃ triyadhvavimuktaṃ nabhasā samānakam // 25 //
śāntaṃ praśāntaṃ sugatapraveditaṃ sarvair udāhārapadaiḥ sudurvacam /
bhūmiś ca caryāpi ca tasya tādṛśī vaktuṃ suduḥkhaḥ kuta eva śrotum // 26 //
tac cintayā cittapathaiś ca varjitaṃ jñānābhinirhāramunīndraveditam /
na skandhadhātvāyatanaprabhāvitaṃ na cittagamyaṃ na manovicintitam // 27 //
yathāntarīkṣe śakuneḥ padaṃ budhair vaktuṃ na śakyaṃ na ca darśanopagam /
tathaiva sarvā jinaputrabhūmayo vaktuṃ na śakyāḥ kuta eva śrotum // 28 //
pradeśamātraṃ tu tato 'bhidhāsye maitrīkṛpābhyāṃ praṇidhānataś ca /
yathānupūrvaṃ na ca cittagocaraṃ jñānena tāḥ pūrayatāṃ yathāśayam // 29 //
etādṛśo gocara durdṛśo 'sya vaktuṃ na śakyaḥ sa hi svāśayasthaḥ /
kiṃ tu pravakṣyāmi jinānubhāvataḥ śṛṇvantu sarve sahitāḥ sagauravāḥ // 30 //
jñānapraveśaḥ sa hi tādṛśo 'sya vaktuṃ na kalpair api śakyate yat /
samāsatas tac chṛṇuta bravīmy ahaṃ dharmārthatattvaṃ nikhilaṃ yathā sthitam // 31 //
sagauravāḥ santa(ḥ) sajjā bhavanto vakṣyāmy ahaṃ sādhu jinānubhāvataḥ /
udīrayiṣye varadharmaghoṣaṃ dṛṣṭāntayuktaṃ sahitaṃ samākṣaram // 32 //
suduṣkaraṃ tad vacasāpi vaktuṃ yaś cāprameyaḥ sugatānubhāvaḥ /
mayi praviṣṭaḥ sa ca raśmimūrtir yasyānubhāvena mamāsti śaktiḥ // 33 //

竺法護 T285:
T0285_.10.0460c11-0461a24

於是金剛蔵菩薩。観于十方。欲令衆会重懐悦予。渇仰於法。興発大哀無極之慈。応時因是。嗟歎此頌
大聖之道法 微妙甚深遠 
無念以捨念 清澄永難了
聖明達玄微 智慧解所行 
自然業寂安 柔仁無諍乱 
自然空浄法 寂寞除苦患 
遊居至解脱 逮平等滅度 
無限無極義 言辞近超度 
以越于三世 行等猶虚空 
諸衆祐所行 寂然甚淡泊 
一切之行業 径路難逮解 
此等行如地 志性亦若斯 
甚難可講説 何能分別了
以去棄心意 永無心句迹 
諸衆祐所行 智慧消言食 
亦復無所行 無陰衆衰入 
聖達依慧業 其心無想念 
猶如有飛鳥 遊行在虚空 
不可以言辞 何況欲覩見 
安住自然慧 如是行道住 
其心所行念 不可分別知 
何所有入処 殊勝慧土地 
愍傷常慈哀 志願普備悉 
漸以具衆行 心亦無想念 
猶如心本性 智慧以明了 
如斯行之業 微妙甚難解 
自己志性無 不可卒達知 
何況能宣布 安住之所念 
一切共恭敬 明聴玄妙教 
以入正真慧 如行道之住 
若於億千劫 不可尽究竟 
等倶咸悦予 普共且専聴 
至誠妙真義 無厭亦無異 
不以為憒乱 猶如成大海 
今当具敷演 諸衆祐道行 
又当班宣説 殊特之法音 
牽引衆譬喩 正真等文字 
其所講分別 甚難可解散 
安住行業事 如是不可量 
今已得逮入 吾我之自然 
咸楽如一渧 且聴所宣言

羅什 T286:
T0286_.10.0500a08-b07

爾時金剛蔵菩薩。観察十方。欲令大衆。増益信敬。而説偈言
諸仏聖主道 微妙甚難解 
非思量所得 唯智者行処 
其性従本来 寂然無生滅 
従本以来空 滅除諸苦悩 
遠離於諸趣 等同涅槃相 
無中亦無後 非言辞所説 
出過於三世 其相如虚空 
諸仏所行処 清浄深寂滅 
言説所難及 地行亦如是 
説之猶尚難 何況以示人 
諸仏之智慧 離諸心数道 
不可得思議 非有陰界入 
但以智可知 非識之所及 
如空迹難説 何可示其相 
十地義如是 非無辺心知 
是事雖為難 発願行慈悲 
漸次具諸地 非心所能及 
如是諸地行 微妙甚難見 
不可以心知 当承仏力説 
汝等当恭敬 咸共一心聴 
諸地相入行 修習出法門 
於無量億劫 説之不可尽 
今如実略説 其義無有余 
一心恭敬待 今承仏力説 
大音唱因喩 義名不相違 
仏神力無量 今皆在我身 
我之所説者 如大海一渧

六十華厳 T278:
T0278_.09.0544b03-c02

爾時金剛蔵菩薩。観察十方。欲令大衆。増益信敬。以偈頌曰
諸仏聖主道 微妙甚難解 
非思量所得 唯智者行処 
其性従本来 寂然無生滅
従本已来空 滅除諸苦悩 
遠離於諸趣 等同涅槃相 
無中亦無後 非言辞所説 
出過於三世 其相如虚空 
諸仏所行処 清浄深寂滅 
言説所難及 地行亦如是 
説之猶尚難 何況以示人
諸仏之智慧 離諸心数道 
不可得思議 非有陰界入 
但以智可知 非識之所及
如空迹難説 何可示其相 
十地義如是 非心意所行 
是事雖為難 発願行慈悲 
漸次具諸地 智者所能及 
如是諸地行 微妙甚難見 
不可以心知 当承仏力説 
汝等当恭敬 咸共一心聴
智慧所随順 諸地相入行 
於無量億劫 説之不可尽 
今如実略説 其義無有余
一心恭敬待 今承仏力説 
大音唱因諭 義名不相違 
仏神力無量 今皆在我身 
我之所説者 如大海一渧

八十華厳 T279:
T0279_.10.0180c13-0181a09

爾時金剛蔵菩薩。観察十方。欲令大衆。増浄信故。而説頌曰
如来大仙道 微妙難可知 
非念離諸念 求見不可得 
無生亦無滅 性浄恒寂然 
離垢聡慧人 彼智所行処 
自性本空寂 無二亦無尽 
解脱於諸趣 涅槃平等住 
非初非中後 非言辞所説 
出過於三世 其相如虚空 
寂滅仏所行 言説莫能及 
地行亦如是 難説難可受
智起仏境界 非念離心道 
非蘊界処門 智知意不及 
如空中鳥迹 難説難可示 
如是十地義 心意不能了
慈悲及願力 出生入地行 
是境界難見 可知不可説 
仏力故開演 汝等応敬受 
如是智入行 億劫説不尽 
我今但略説 真実義無余 
一心恭敬待 我承仏力説 
勝法微妙音 譬諭字相応 
無量仏神力 咸来入我身 
此処難宣示 我今説少分

唐訳 T287:
T0287_.10.0537c15-0538a07

爾時金剛蔵菩薩観察十方。欲令大衆増浄信故而説頌言
微細難知大仙道 不可分別離分別 
難証無濁慧者境 性常寂静無生滅 
性空能寂無二尽 離趣平等至涅槃 
無辺中縁無所証 出過三世等虚空 
寂静寂滅仏所証 以諸言趣難宣説 
此地及行亦如是 説猶甚難何況聴 
遠離思惟及心道 此智所引牟尼境 
非蘊界処所顕了 非心所測意所思 
譬如空中諸鳥跡 智者叵宣難可示 
諸仏子地亦如是 説向極難何況聴 
今当但説此一分 由大慈悲及願力 
如其漸次非心境 以智能満如意楽 
如是此境極難見 叵説唯住自意楽 
然承仏力我今説 汝等一心恭敬聴 
如是智門及正行 億劫宣説猶難尽 
我今略説汝等聴 真実法義尽如理 
仁者専心恭敬待 我承仏力当善説 
宣揚微妙正法音 譬喩相応協倫字 
此以言詞難顕了 而蒙無量仏神力 
光形聚入於我身 由是我今能演説

Ch. 2, §1 (Japanese transl by S. Tatsuyama: §1)

Skt.: (R) 11.9-13 [R]

tatra bhavanto jinaputrāḥ sūpacitakuśalamūlānāṃ sucaritacaraṇānāṃ susambhṛtasambhārāṇāṃ suparyupāsitabuddhotpādānāṃ suparipiṇḍitaśukladharmāṇāṃ suparigṛhītakalyāṇamitrāṇāṃ suviśuddhāśayānāṃ vipulādhyāśayopagatānām udārādhimuktisamanvāgatānāṃ kṛpākaruṇābhimukhānāṃ (bodhi)sattvānāṃ bodhāya cittam utpadyate /

竺法護 T285:
T0285_.10.0461a25-b01

爾時金剛蔵菩薩大士。謂衆会者。仏子且察。諸集衆生。積累徳本所行真諦而無虚偽。所造行業甚善将護。諸仏興世常勤供養。極以合会諸清白法。恒以諮受善知識倶。以除憂慼志性寛弘。篤信微妙定意平等。面覩現在愍念慈哀。心常志慕諸仏聖慧。化諸衆生悉発道心。

羅什 T286:
T0286_.10.0500b08-12

金剛蔵菩薩。説此偈已。告於大衆。諸仏子。若衆生。厚集善根。修諸善行。善集助道法。供養諸仏。集諸清白法。為善知識所護。入深広心。信楽大法心。多向慈悲。好求仏智慧。如是衆生。乃能発阿耨多羅三藐三菩提心。

六十華厳 T278:
T0278_.09.0544c03-08

金剛蔵菩薩。説此偈已。告於大衆。諸仏子。若衆生厚集善根。修諸善行。善集助道法。供養諸仏。集諸清白法。為善知識所護。入深広心。信楽大法。心多向慈悲。好求仏智慧。如是衆生。乃能発阿耨多羅三藐三菩提心。

八十華厳 T279:
T0279_.10.0181a10-12

仏子。若有衆生。深種善根。善修諸行。善集助道。善供養諸仏。善集白浄法。為善知識。善摂善清浄深心。立広大志。生広大解。慈悲現前。

唐訳 T287:
T0287_.10.0538a08-11

唯諸仏子若有有情。善積善根善集資糧。善修諸行善事諸仏。善聚白法善友所摂善浄意楽。随順広大増上意楽。具妙勝解悲愍現前。

Ch. 2, §2 (Japanese transl by S. Tatsuyama: §2)

Skt.: (R) 11.14-19 [S]

buddhajñānābhilāṣāya daśabalabalādhigamāya mahāvaiśāradyādhigamāya samatābuddhadharmapratilambhāya sarvajagatparitrāṇāya mahākṛpākaruṇāviśodhanāya daśadigaśeṣajñānādhigamāya sarvabuddhakṣetrāsaṅgapariśodhanāya tryadhvaikakṣaṇavibodhāya mahādharmacakrapravartanavaiśāradyāya ca tac cittam utpadyate bodhisattvānām

竺法護 T285:
T0285_.10.0461b01-07

皆令至真好一切智。其十種力強而有勢。則得遊行大無所畏。其意坦然得仏正法。擁護救済一切衆生。修大愍傷其哀清浄。十方無余悉解一切明智至門悉現目前。一切仏土無為清浄。一時覚了三世世事。転大法輪療衆疾病。菩薩大士須臾発意。

羅什 T286:
T0286_.10.0500b12-18

為得一切種智故。為得十力故。為得大無畏故。為得具足仏法故。為救一切世間故。為浄大慈悲心故。為向十方無余無閡智故。為浄一切仏国令無余故。為於一念中知三世事故。為自在転大法輪広示現仏神力故。諸菩薩摩訶薩。生如是心。

六十華厳 T278:
T0278_.09.0544c08-14

為得一切種智故。為得十力故。為得大無畏故。為得具足仏法故。為救一切世間故。為浄大慈悲心故。為向十方無余無礙智故。為浄一切仏国。令無余故。為於一念中。知三世事故。為自在転大法輪。広示現仏神力故。菩薩摩訶薩生如是心。

八十華厳 T279:
T0279_.10.0181a13-17

為求仏智故。為得十力故。為得大無畏故。為得仏平等法故。為救一切世間故。為浄大慈悲故。為得十方無余智故。為浄一切仏刹無障礙故。為一念知一切三世故。為転大法輪無所畏故。仏子。菩薩起如是心。

唐訳 T287:
T0287_.10.0538a11-15

為求仏智。為欲証悟十力之力。為獲如来大無所畏。為得平等仏不共法。為欲救抜一切世間。為浄大悲愍。為悟十方無所余智。為以無礙浄諸仏刹。為一刹那能知三世。為無所畏転大法輪。発如是心。菩薩発心

Ch. 2, §3 (Japanese transl by S. Tatsuyama: §3)

Skt.: (R) 11.20-25 [T]

mahākaruṇāpūrvaṃgamaṃ prajñājñānādhipateyam upāyakauśalyaparigṛhītam āśayādhyāśayopastabdhaṃ tathāgatabalāprameyaṃ sattvabalabuddhibalasuvicitavicayam asambhinnajñānābhimukhaṃ svayambhūjñānānukūlaṃ sarvabuddhadharmaprajñājñānāvavādasampratyeṣakaṃ dharmadhātuparamam ākāśadhātusthitakam aparāntakoṭiniṣṭham /

竺法護 T285:
T0285_.10.0461b07-13

愍衆生行無極大哀以為元首。智慧明了甚為巍巍。常勤学受善権方便。意性和柔親近道法。如来十力不可限量。善思選択計一切人力仏力最上。所宣法門無所罣礙。而以和順自在之慧。仏悉了知一切仏興。因是自在。造立道法法界行最。立虚空際。所可発心。顕了当来

羅什 T286:
T0286_.10.0500b18-22

諸仏子。是心以大悲為首。智慧増上。方便所護。直心深心淳至。量同仏力。善籌量衆生力仏力。趣向無閡智。随順自然智。能受一切仏法。以智慧教化。広大如法性。究竟如虚空。尽於後際。

六十華厳 T278:
T0278_.09.0544c14-18

諸仏子。是心以大悲為首。智慧増上。方便所護。直心深心淳至。量同仏力。善決定衆生力仏力。趣向無礙智。随順自然智。能受一切仏法。以智慧教化。広大如法界。究竟如虚空。尽未来際。

八十華厳 T279:
T0279_.10.0181a17-21

以大悲為首。智慧増上。善巧方便所摂。最上深心所持。如来力無量。善観察分別。勇猛力智。力無礙智。現前随順自然智。能受一切仏法。以智慧教化。広大如法界。究竟如虚空。尽未来際。

唐訳 T287:
T0287_.10.0538a15-20

大悲為先導。慧智増上方便善巧之所摂受。意楽及与増上意楽常所輔持。仏力無量以堅持力及以智力。善択決定無礙智。現前随順無師自然妙智。能受一切仏法慧智。教授誨示。極於法界尽虚空性。窮未来際

Ch. 2, §4 (Japanese transl by S. Tatsuyama: §4)

Skt.: (R) 11.26-12.7 [U]

yena cittotpādena sahotpannena bodhisattvo 'tikrānto bhavati pṛthagjanabhūmim avakrānto bhavati bodhisattvaniyāmaṃ jāto bhavati tathāgatakule 'navadyo bhavati sarvajātivādena vyāvṛtto bhavati sarvalokagatibhyo 'vakrānto bhavati lokottarāṃ gatiṃ sthito bhavati bodhisattvadharmatāyāṃ suvyavasthito bhavati bodhisattvāvasthānena samatānugato bhavati tryadhvatathāgatavaṃśaniyato bhavati sambodhiparāyaṇaḥ / evaṃrūpadharmavyavasthito bhavanto jinaputrā bodhisattvaḥ pramuditāyāṃ bodhisattvabhūmau vyavasthito bhavaty acalanayogena /

竺法護 T285:
T0285_.10.0461b13-21

発菩薩意。適発道意超凡夫地。以得超越菩薩之地。則得生在如来種姓。因号之曰無所従生。無有罪釁。輒以迴転世俗所趣。適過世俗由度世行。因得住立菩薩道法。已得住立菩薩道法。便能順従三世仏教。勤心道義常深第一。菩薩住如是道法。悦予道地。仏子当知。如斯得立住菩薩道。所行不動入不迴還。

羅什 T286:
T0286_.10.0500b22-27

諸仏子。菩薩生如是心。即時過凡夫地。入菩薩位。生在仏家。種姓無可譏嫌。過一切世間道。入出世間道。住菩薩法中。在諸菩薩数。等入三世如来種中。畢定究竟阿耨多羅三藐三菩提。菩薩住如是法。名住歓喜地。以不動法故。

六十華厳 T278:
T0278_.09.0544c18-23

菩薩発如是心。即時過凡夫地。入菩薩位。生在仏家。種姓尊貴。無可譏嫌。過一切世間道。入出世間道。住菩薩法中。在諸菩薩数。等入三世如来種中。畢定究竟阿耨多羅三藐三菩提。菩薩住如是法。名住歓喜地。以不動法故。

八十華厳 T279:
T0279_.10.0181a21-26

仏子。菩薩始発如是心。即得超凡夫地。入菩薩位。生如来家。無能説其種族過失。離世間趣。入出世道。得菩薩法。住菩薩処。入三世平等。於如来種中。決定当得無上菩提。菩薩住如是法。名住菩薩歓喜地。以不動相応故

唐訳 T287:
T0287_.10.0538a20-26

始発此心。即是菩薩超異生地。証入菩薩正性離生。生如来家種族尊貴無可譏嫌。已離世趣入出世道。住於菩薩本法性中。已善安住於菩薩処。随順三世平等之法。紹如来種決定趣向正等菩提。唯諸仏子菩薩住於如是等法。名已善住極喜地中以不動故

Ch. 2, §5 (Japanese transl by S. Tatsuyama: §5)

Skt.: (R) 12.8-11 [V]

atra bhavanto jinaputrāḥ pramuditāyāṃ bodhisattvabhūmau sthito bodhisattvaḥ prāmodyabahulo bhavati prasādabahulaḥ prītibahula utplāvanābahula udagrībahula uśībahula utsāhabahulo 'saṃrambhabahulo 'vihiṃsābahulo 'krodhabahulo bhavati /

竺法護 T285:
T0285_.10.0461b21-26

以住菩薩悦予地者。因是発意多所悦予。其有見者莫不歓然。常有恭敬以致利養。其来見者咸共欣喜。開化衆人僉然受教。普来雲集共相娯楽。雖致遠近計無堅固。常抱仁和無所傷害。恒志悦予心不懐恨。和顔悦色而無瞋恨

羅什 T286:
T0286_.10.0500b27-c01

諸仏子。菩薩摩訶薩。住是歓喜地。多喜多信。多清浄多踊悦。多調柔多堪受。不好闘諍。不好悩乱衆生。不好瞋恨。

六十華厳 T278:
T0278_.09.0544c23-26

諸仏子。菩薩摩訶薩。住歓喜地。多喜。多信。多清浄。多踊悦。多調柔。多堪受。不好闘諍。不好悩乱衆生。不好瞋恨。

八十華厳 T279:
T0279_.10.0181a27-29

仏子。菩薩住歓喜地。成就多歓喜。多浄信。多愛楽。多適悦。多欣慶。多踊躍。多勇猛。多無闘諍。多無悩害。多無瞋恨。

唐訳 T287:
T0287_.10.0538a27-29

唯諸仏子菩薩住於極喜地時。極多歓喜多浄信。多愛楽多適悦。多忻慶多踊躍。多勇悍多無闘諍。多無悩害多無瞋恨。

Ch. 2, §6 (Japanese transl by S. Tatsuyama: §6)

Skt.: (R) 12.12-17 [W]

iti hi bhavanto jinaputrāḥ pramuditāyāṃ bodhisattvabhūmau sthito bodhisattvaḥ pramudito bhavati buddhān bhagavato 'nusmaran buddhadharmān bodhisattvān bodhisattvacaryāḥ pāramitāviśuddhiṃ bodhisattvabhūmiviśeṣān bodhisattvāsaṃhāryatāṃ tathāgatāvavādānuśāsanīṃ sattvārthasamprāpaṇaṃ pramudito bhavati sarvatathāgatajñānapraveśaprayogam anusmaran bhūyaḥ prāmodyavān bhavati /

竺法護 T285:
T0285_.10.0461b26-c06

是為菩薩悦予之地。住于道教。諸仏世尊。皆共念之。第一悦予思於仏法。適発悦予。念於菩薩大士本業。適懐悦予念菩薩行。適発悦予念於六度清浄無極。適発悦予。念於開士所住殊特。適発悦予。思道最微而無等侶。適発悦予。用衆生故利益道義。適発悦予進心深法。適発悦予。念於如来至真之教。念以勧化一切衆生。適発悦予。念諸菩薩入如来慧精進之業。

羅什 T286:
T0286_.10.0500c01-08

諸仏子。諸菩薩。住是歓喜地。念諸仏故生歓喜心。念諸仏法故生歓喜心。念諸菩薩摩訶薩故生歓喜心。念諸菩薩所行故生歓喜心。念諸波羅蜜清浄相故生歓喜心。念諸菩薩与衆殊勝故生歓喜心。念諸菩薩力不可壊故生歓喜心。念諸如来教化法故生歓喜心。念能為利益衆生故生歓喜心。念一切仏一切菩薩所入智慧門方便故生歓喜心。

六十華厳 T278:
T0278_.09.0544c26-0545a05

諸仏子。諸菩薩住是歓喜地。念諸仏故。生歓喜心。念諸仏法故。生歓喜心。念諸菩薩摩訶薩故。生歓喜心。念諸菩薩所行故。生歓喜心。念諸波羅蜜清浄相故。生歓喜心。念諸菩薩与衆殊勝故。生歓喜心。念諸菩薩力不可壊故。生歓喜心。念諸如来教化法故。生歓喜心。念能為利益衆生故。生歓喜心。念一切仏一切菩薩所入智慧方便門故。生歓喜心。

八十華厳 T279:
T0279_.10.0181a29-b06

仏子。菩薩住此歓喜地。念諸仏故生歓喜。念諸仏法。故生歓喜。念諸菩薩。故生歓喜。念諸菩薩行。故生歓喜。念清浄諸波羅蜜。故生歓喜。念諸菩薩地殊勝。故生歓喜。念菩薩不可壊。故生歓喜。念如来教化衆生。故生歓喜。念能令衆生得利益。故生歓喜。念入一切如来智方便。故生歓喜。

唐訳 T287:
T0287_.10.0538a29-b06

唯諸仏子菩薩住於極喜地中念諸仏時。発生極喜念仏法時。念菩薩時。念菩薩行時。念到彼岸清浄之時。念諸菩薩地殊勝時。念余菩薩不映奪時。念仏教授教誡之時。念令有情得利益時。念当趣入一切如来智加行時。皆生歓喜。